Home Nieuwsbrieven Organisatie Kalender Uitslagen/foto's Vraag & Aanbod Weer Links
Bestuur
Lidmaatschap
Ledenlijst
Klassenvoorschriften
Meetbrief/Certificaat
Hoe werkt Rating 
Jaarprijsregelement
Wedstrijdreglement
Wedstrijdvaren

 
Meten en Wegen, SSRP en Dispensatie

Relevante links: Klassenvoorschriften
SSRP Criteria maart 2013
Dispensatielijst
Meetbrieven

 
SSRP

Donatieverplichting?
In de inleiding bij de SSRP Criteria is het volgende vermeld:
"Voor het aanvragen en verkrijgen van een Meetbrief van het KNWV ten behoeve van het wedstrijdzeilen is, naast het voldoen op alle punten aan de criteria van het Stamboek, vereist dat een schip als zodanig 'actief' staat ingeschreven."
De Klassenorganisatie Rond en Platbodem is hierover niet geraadpleegd en is het niet eens met deze koppeling van een verplichte donatie aan het SSRP met het verkrijgen van een meetbrief. Ook het Watersportverbond staat hier niet achter. De Klassenorganisatie neemt dit op met het SSRP.
Er is dus geen verplichting om een donatie aan het SSRP te doen voor het verkrijgen van een meetbrief (Certificaat).

Zeeschouwen, verhouding grootzeil en botterfok.
In de aanpassing van de Criteria van de SSRP van maart 2013 zijn wijzigingen aangebracht ten aanzien van de oppervlakteverhouding tussen grootzeil en botterfok van Zeeschouwen.
De Klassenorganisatie Rond en Platbodem is hierover niet geraadpleegd en is het niet eens met deze verruiming van de maximale waarden.
Er moet rekening mee gehouden worden dat In de klassenvoorschriften de maxima van de verhouding zullen worden toegevoegd en ingeperkt.

 
Dispensatie

Dispensatie lijst maart 2013
De dispensatielijst van schepen met afwijkingen van de Criteria SSRP en de Klassenvoorschriften Rond en Platbodem staat hieronder (download hier).
Voor deze schepen is bij het Watersportverbond dispensatie aangevraagd en verleend.
De dispensatie is op de meetbrief vermeld.
Voor wat betreft de duur van de dispensatie geldt dat deze tot verkoop van het schip is (reglement meetbrief art 8.2) en voor d1-d2 tot de eerste hermeting volgens de Klassenvoorschriften Rond en Platbodem.

Verklaring bij tabel: X = geen SSRP stamboeknummer
V = Verklaring SSRP
d= dispensatie voor IZ te groot of D2 te groot of GBL/GPB te groot.

Klasse zeilnummer verklaring IZ d1- d2 gbl of gpb .v.jul 2013
HA 43   d001    
HB 186 x055      
HB 194 x056      
JC 11 x057      
RE 95 x058      
VB 130   d005    
VB 146 x006     d009
VB 152     d025   2012
VB 195 x013      
VB 200   d012    
VB 215   d013    
VB 242 x019      
VB 256 x021      
VC 2   d015    
VC 211 v001      
VC 216     d016 d016
VC 227     d017  
VC 355 x031      
ZC 123     d024  
ZC 154       d047 2013
ZC 316 x051      
ZC 334 x052     d022
RD 112   d048     2013 
Meten en wegen

Er is enige verwarring over het meten en wegen van de schepen.
In artikel 1.5 van het klassenreglement staat daarover het volgende :

    1.5 Geldigheidsduur meetbrieven en afwijkingen van de Criteria.
    Per 1-4-2007 moet een jacht uit de VB, VC, HA, HB, HC, ZB, en ZC klassen voorzien zijn van een 1e meting of een periodieke hermeting niet ouder dan 5 jaar. Alle jachten ongeacht de klasse moeten per deze datum voldoen aan de klassenvoorschriften en daarmee aan de Criteria van en de Bepalingen.
    Met uitzondering van het volgende:
    Jachten gebouwd voor 1993, die in 1993 een eerste meetbrief hadden, hebben dispensatie voor afwijkingen van de aanvullende criteria betreffende de romp, indien deze afwijkingen in 1993 al aanwezig waren en sindsdien niet gewijzigd zijn. Jachten waarvan de bouw in een vergevorderd stadium was voor juli 1999 hebben dispensatie voor artikel 4.3.1(scheg en loefbijter, versie 1992) van de Bepalingen van de Criteria, indien deze afwijkingen in juli 1999 al aanwezig waren.
    Alle dispensaties en eventuele TVF correcties zullen duidelijk op de meetbrief worden vermeld. Ook moet op de meetbrief onderscheid gemaakt worden tussen de periodieke hermeting, die eens in de vijf jaar wordt uitgevoerd, en een tussentijdse hermeting. De periodieke hermeting bestaat uit een complete hermeting, waarbij controle op de uitwateringsmerken, indien van toepassing kan volstaan i.p.v. weging. (Dit indien de uitwateringsmerken juist geplaatst blijken te zijn en het schip bij de hermeting binnen de marges op de juiste diepgang ligt. (zie art. 5.2 Waterverplaatsing).

Ter verduidelijking hebben we onze klassencommissaris Hans Voskuil om een toelichting gevraagd. Hij tekent daarbij het volgende aan :

Alle VB , HB en ZB schepen die een meetbrief willen krijgen moeten voldoen aan de criteria van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodem Jachten en de Klassenvoorschriften Rond en Platbodem waarin o.a. staat dat de B schepen gemeten en gewogen worden met het unster van het Watersportverbond. Na deze meting en weging dienen aan voor en achterzijde op de romp uitwateringsmerken ( volgens de vrijboordmaten ) te worden aangebracht.
Deze uitwateringsmerken kunnen bij verschillende wedstrijden -met name bij de Nederlandse Kampioenschappen- worden gecontroleerd.
Zolang de vrijboordmaten binnen de, op de meetbrief gestelde, marge valt hoeft er verder niets te gebeuren. Vallen de vrijboordmaten buiten de marge dan moet het schip opnieuw gewogen worden en moeten de volgende maten opnieuw worden gemeten : vrijboord voor en achter, lengte over de stevens, lengte waterlijn, overhang voor en achter en de D1 en D 2 maat.
Bij een eventuele herweging en hermeting wordt ook gekeken of het schip nog voldoet aan de klassenvoorschriften, bv buttons in de zeilen, blokken etc.

Deze controlle vindt eenmaal per 5 jaar plaats door een door het watersportverbond erkende verbondsmeter. Er is dus geen sprake van herwegen of hermeten zolang het schip op de watermerken ligt en deze op de juiste wijze zijn aangebracht en de contrôle hierop minimaal eenmaal per 5 jaar plaatsvind.
Wat betreft de C schepen ook deze moeten eenmaal per 5 jaar worden gecontroleerd of de vrijboordmaten binnen de marge vallen. Voor de C schepen is wegen niet verplicht maar wordt wel gestimuleerd.

© 2011 Rond- en Platbodem Klassenorganisatie